Becikowe - Jak wypełnić wniosek? Piekary Śląskie

Świadczenie z tytułu urodzenia dziecka – tzw. Becikowe

Kto może otrzymać becikowe:

 • każdy kto jest rodzicem, opiekunem prawnym lub opiekunem faktycznym nowo narodzonego dziecka;
 • jest obywatelem Polski i mieszka w Polsce lub jest cudzoziemcem i mieszka w Polsce oraz spełnia jeden z dodatkowych warunków (szczegóły w USC);
 • spełnia warunki:
  • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 922 zł netto,
  • matka dziecka, od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu, była pod opieką medyczną. Nie dotyczy to opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Koszt złożenia wniosku o becikowe:

 • bezpłatnie

Kiedy złożyć wniosek o becikowe:

Najpóźniej 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Na przykład, jeśli dziecko urodzi się 1 lutego 2015 roku, to wniosek złóż najpóźniej 1 lutego 2016 roku.
Jeśli jesteś opiekunem prawnym albo faktycznym dziecka lub rodzicem adopcyjnym i twoje dziecko ma mniej niż 18 lat — wniosek złóż najpóźniej 12 miesięcy od dnia, w którym obejmiesz opiekę nad dzieckiem albo przysposobisz dziecko.

Co przygotować aby uzyskać dowód:

 • wniosek o becikowe – jak go wypełnić przeczytasz poniżej;
 • dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty albo paszport. Jeśli jesteś cudzoziemcem — weź odpowiednią kartę pobytu,
 • zaświadczenie lekarskie albo od położnej, które potwierdza, że matka dziecka była podczas ciąży pod opieką lekarską i opieka zaczęła się nie później niż od 10 tygodnia ciąży — dostaniesz je od lekarza albo położnej,
 • samodzielnie napisane oświadczenie, że wcześniej na to samo dziecko nie pobrano już becikowego — jeśli instytucja, w której składasz wniosek, poprosi cię o takie oświadczenie,
 • oświadczenia albo zaświadczenia o dochodach osób z rodziny. Lista dokumentów, które potwierdzą dochód twojej rodziny, zależy od waszej sytuacji. Dlatego najlepiej skontaktuj się ze swoim urzędem i dowiedz się, jakie dokumenty musisz dostarczyć.

Gdzie złożyć wniosek o becikowe:

Każda gmina ustala instytucję, do której możesz złożyć dokumenty (na przykład urząd miasta lub gminy, ośrodek pomocy społecznej). Dowiedz się w twojej gminie lub mieście, gdzie możesz złożyć dokumenty.

Kiedy i jak otrzymasz becikowe:

To zależy od tego, kiedy złożysz wszystkie dokumenty:

 • Do końca miesiąca — jeśli złożysz wszystkie dokumenty do 10 dnia miesiąca.
 • Do końca następnego miesiąca — jeśli złożysz wszystkie dokumenty po 10 dniu miesiąca.

To, w jaki sposób dostaniesz pieniądze, zależy od urzędu. Możesz je dostać:

 • przelewem na konto, które wskażesz we wniosku,
 • przekazem pocztowym,
 • w kasie urzędu.

Dowiedz się w instytucji, w której złożysz wniosek, jak wypłacą ci becikowe.

Jak wypełnić wniosek o becikowe:

Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami.

 • I. Na początku wypełniamy nazwę oraz adres organu, w którym składamy wniosek.
 • II. W pierwszej części w punkcie pierwszym wpisujemy dane osoby składającej wniosek wraz danymi kontaktowymi – adres zamieszkania, nr telefonu oraz adres e-mail. Dwie ostatnie formy kontaktu nie są obowiązkowe.
 • III. W drugim punkcie wypełniamy dane urodzonego dziecka lub dzieci.
 • IV. Trzeci punkt to miejsce gdzie podajemy dane wszystkich członków rodziny.
 • V. W następnym punkcie zaznaczamy organ, do którego opłacane są składki zdrowotne.
 • VI. W piątym punkcie podajemy dane dotyczące dochodów członków rodziny takie jak: alimenty, utrata pracy czy posiadanie zasiłku.
 • VII. W części drugiej możemy podać nr konta bankowego na który ma przyjść przelew oraz jakie dokumenty zostały dołączone do wniosku.
 • VIII. W ostatniej rubryce wpisujemy miasto, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis.

Zobacz ak szybko złożyć wniosek o becikowe w Piekarach Śląskich. Pobierz odpowiednie druki na: jakiwniosek.pl

Znalazłeś błąd? napisz »

Wszystkie sprawy urzędowe:

Dla mieszkańców

Jak wypełnić wniosek - wszystkie informacje

Dla przedsiębiorców

Dla organizacji, stowarzyszeń i instytucji