Prawo jazdy - Jak wypełnić wniosek? Piekary Śląskie

Wniosek o prawo jazdy

Kto może otrzymać prawo jazdy (muszą być spełnione wszystkie warunki)?

 • osoba, która osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;
 • osoba, która uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
 • osoba, która odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
 • osoba, która zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.

Jaki jest koszt wydania prawa jazdy?

 • 100,50 zł za wydanie prawa jazdy.

Za prawo jazdy można zapłacić w kasie urzędu lub poprzez przelew na konto.

Kiedy trzeba wymienić prawo jazdy?

 • gdy zmieniono miejsce zamieszkania;
 • gdy zmieniono imię lub nazwisko;
 • gdy prawo jazdy straciło ważność;
 • gdy kategoria prawa jazdy straciła ważność.

Co przygotować aby uzyskać prawo jazdy?

 • wniosek o wydanie prawa jazdy – jak go wypełnić przeczytaj poniżej;
 • aktualne zdjęcie (kolorowe, aktualne, ostre, 35x45, jedynie cała głowa)
 • potwierdzenie opłaty za prawo jazdy,
 • dowód osobisty albo paszport,
 • paszport albo kartę pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • prawo jazdy, gdy dokonujesz jego wymiany
 • orzeczenie lekarskie.

Gdzie złożyć wniosek o prawo jazdy?

W Urzędzie Miasta, w którym mieszkasz (nie musisz być tam zameldowany) lub w starostwie powiatowym.

Ile czeka się na prawo jazdy i jak go odebrać?

 • do 9 dni roboczych od złożenia wniosku,
 • do 2 miesięcy - wyjątkowo, jeśli urząd musi wyjaśnić twoją sytuację (na przykład jeśli masz zakaz prowadzenia pojazdów).

Prawo jazdy odbiera się w tym samym urzędzie, w którym złożyło się wniosek.

Jak wypełnić wniosek o prawo jazdy?

Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami. Wniosek o prawo jazdy podzielony jest na siedem sekcji:

 • Na początku wypełnić trzeba pole wskazując nazwę i adres organu wydającego prawo jazdy (Urząd Miasta lub Starostwo Powiatowe).
 • W sekcji A podajemy swoje dane osobowe wraz z miejscem zamieszkania i ewentualnymi danymi kontaktowymi.
 • Część B wypełniają osoby składające wniosek o wydanie wtórnika lub wymianę prawa jazdy.
 • Kolejny dział, czyli część C wypełniają osoby, które składają wniosek o prawo jazdy wydane po raz pierwszy. W pierwszym podpunkcie zaznaczamy opcję a) oraz odpowiednią kategorię prawa jazdy. W drugim podpunkcie zaznaczamy dokumenty, które składamy wraz z wnioskiem (zazwyczaj będą to podpunkty a-d).
 • Część D wypełniają osoby ubiegające się o potwierdzenie kwalifikacji zawodowej.
 • W części E informacje wpisują osoby ubiegające się o wydanie wtórnika prawa jazdy lub zmianę danych w obecnie posiadanym prawie jazdy.
 • Część G dotyczy oświadczeń przy składaniu wniosku. Odpowiednie rubryki zaznaczanym znakiem X. Jeżeli składasz wniosek o wydanie prawa jazdy po raz pierwszy to musisz zaznaczyć punkty 1-6. Do wniosku dołączyć trzeba fotografię (podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem, nie przyklejamy jej do wniosku). Następnie zgodnie ze stanem faktycznym składamy oświadczenie o miejscu zamieszkania. Ostatnią czynnością jest podpisanie wniosku.

Zobacz jak szybko złożyć wniosek na prawo jazdy w Piekarach Śląskich. Pobierz odpowiednie druki na: jakiwniosek.pl

Znalazłeś błąd? napisz »

Wszystkie sprawy urzędowe:

Dla mieszkańców

Jak wypełnić wniosek - wszystkie informacje

Dla przedsiębiorców

Dla organizacji, stowarzyszeń i instytucji