Wiadomości z Piekar Śląskich

Kwalifikacja wojskowa w Piekarach Śląskich rusza 9 kwietnia

 • Dodano: 2024-01-17 12:30

1 lutego rozpocznie się kwalifikacja wojskowa 2024. Potrwa ona do 30 kwietnia. Obejmie około 230 tysięcy osób – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2005 roku. Jak wygląda kwalifikacja wojskowa, kto musi się stawić i gdzie? Sprawdźcie!

Kwalifikacja wojskowa w 2024 roku

Kwalifikacja wojskowa ma na celu ustalenie aktualnej zdolności do służby wojskowej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej czas trwania kwalifikacji wojskowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustalony został na okres od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Jak informuje Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, "celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji (mężczyźni, którzy kończą w bieżącym roku 19 rok życia) oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a ukończyły 18 rok życia. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu odpowiada starosta".

W każdym powiecie powoływana jest Powiatowa Komisja Lekarska, która orzeka o zdolności do służby wojskowej. Każda osoba, która się stawia do kwalifikacji wojskowej, otrzyma orzeczenie lekarskie z określoną kategorią zdolności do służby wojskowej.

W tym roku przed powiatowe komisje lekarskie, które przeprowadzają kwalifikację wojskową, wezwanych zostanie ok. 230 tys. osób z woj. śląskiego.

Na czym polega kwalifikacja wojskowa?

 • sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej
 • określenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej – nadanie kategorii zdrowia: A, B, D lub E
 • wstępne przeznaczenie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form obowiązku obrony oraz przyjęcie wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej
 • wprowadzenie danych do ewidencji lub aktualizacja ewidencji wojskowej i przetwarzanie danych gromadzonych w tej ewidencji
 • przekazywanie informacji i promowanie służby wojskowej
 • wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej
 • nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do pasywnej rezerwy.

Po zebraniu wszystkich danych otrzymuje się jedną z czterech kategorii:

 • kategoria A - oznacza osobę zdolną do czynnej służby wojskowej,
 • kategoria B - oznacza osobę czasowo niezdolną do czynnej służby wojskowej; można ją otrzymać jeśli jest prawdopodobne, że w ciągu 24 miesięcy stan zdrowia ulegnie poprawie,
 • kategoria D - oznacza osobę niezdolną do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,
 • kategoria E - oznacza osobę trwale i całkowicie niezdolną do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Kto w tym roku otrzyma wezwanie?

Udział w kwalifikacji wojskowej to obowiązek obywatelski określony Konstytucją RP. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w tym roku wezwanie otrzymają:

 • Mężczyźni urodzeni w 2005 roku.
 • Mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowe.
 • Osoby, które w latach 2022-2023:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
 • Kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach, lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
 • Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 • Osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Co należy zabrać ze sobą na kwalifikację wojskową?

Na komisję należ zabrać ze sobą:

 • dokument tożsamości,
 • dokument potwierdzający wykształcenie,
 • dokumentację medyczną.

Czy trzeba się stawić na wezwanie?

Jeżeli z ważnych przyczyn osoba wezwana nie może stawić się w wyznaczonym terminie, zobowiązana jest zawiadomić o tym właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na to stawiennictwo. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) określi nowy termin stawiennictwa.

W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta), z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień, nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia do stawienia się. Może też zarządzić przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Kwalifikacja wojskowa 2024 w Piekarach Śląskich

Obowiązkowa kwalifikacja wojskowa dla młodych mieszkańców Piekar Śląskich potrwa od 9 do 19 kwietnia. Osoby, które mają obowiązek uzyskać kategorię zdolności do służby wojskowej, powinny pojawić się w tym czasie w budynku Dzielnicowego Domu Kultury, przy ul. Karola Szymanowskiego 2b w godzinach od 7:00 do 15:00.

W trakcie kwalifikacji wojskowej będzie możliwość zapoznania się z ofertą służby wojskowej. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną udzielone przez przedstawiciela Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.

Czytaj również