Wiadomości z Piekar Śląskich

Piekarskie szkoły średnie zapraszają

  • Dodano: 2020-05-11 10:00

Niebawem zostanie ogłoszony harmonogram naboru do szkół średnich.

Wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. Dlatego już teraz przypominamy o ofercie naszych szkół: Akademickiego Zespołu Szkół, Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych.

Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego jest szkołą nowoczesną, innowacyjną, uczącą zarówno w sposób tradycyjny w murach szkoły  oraz poprzez wyjazdy na różnego rodzaju warsztaty i wykłady organizowane przez uczelnie, z którymi podpisane zostały umowy partnerskie. Oferuje możliwość wyboru przedmiotów rozszerzonych zgodnie z zainteresowaniami ucznia, dzięki czemu można skuteczniej przygotować się do egzaminu maturalnego.  Nauka odbywa się w zespołach międzyklasowych, co daje możliwość  łączenia dowolnych przedmiotów rozszerzonych.

III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Jesteś osobą pełnoletnią, ale nie mogłeś rozpocząć lub ukończyć nauki w szkole średniej? Nie wszystko stracone – piekarskie liceum dla dorosłych pozwala zdobyć wykształcenie średnie, przygotuje do matury i umożliwia podjęcie nauki na studiach lub w szkole policealnej.

Szkoła Policealna nr 2 – kierunek technik usług kosmetycznych

Skończyłeś szkołę średnią i chcesz zdobyć zawód, który stwarza szerokie możliwości zdobycia pracy, uwzględniając potrzeby lokalnego rynku pracy? Uzupełnij naukę na najwyższym poziomie.

Zespołu Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich

W skład zespołu wchodzą Technikum nr 1 im. Jacka Karpińskiego oraz II Liceum Ogólnokształcące. ZS nr 1 szczyci się niezawodnością, skutecznością, bardzo wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych i maturalnych. Kadra nauczycielska stawia na innowacje, współpracę, dialog i przyjazną atmosferę. Szkoła jest bogato wyposażona w sprzęt zapewniający perfekcyjną realizację podstawy programowej z każdego przedmiotu.

Rozpiętość oferty, jaką dla swych uczniów przygotował Zespół Szkół nr 1, jest naprawdę imponująca. Szkoła ta proponuje zarówno naukę w klasach licealnych (na profilu policyjnym oraz celnym), jak również możliwość technicznego kształcenia na wielu kierunkach, m.in. technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik elektryk czy też technik ekonomista.

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Piekarach Śląskich

Szkoła Branżowa I-go stopnia
* nauka w szkole branżowej I-go stopnia trwa 3 lata
* zdobywacie wiedzę i umiejętności w ramach jednej kwalifikacji w danym zawodzie
* zawodu uczycie się w szkole i w wybranym przez siebie zakładzie pracy
* za wykonaną pracę co miesiąc otrzymujecie wynagrodzenie
* w szkole branżowej I-go stopnia prowadzone są klasy integracyjne
* szkołę kończycie egzaminem zawodowym i zdobywacie tytuł czeladnika
* po zakończeniu szkoły możecie rozpocząć karierę zawodową lub kontynuować naukę w szkole branżowej II-go stopnia

Szkoła Branżowa II-go stopnia
* nauka w szkole branżowej II-go stopnia trwa 2 lata
* mogą do niej uczęszczać absolwenci szkoły branżowej I-go stopnia lub absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej, począwszy od rocznika 2012/2013, którzy chcą zdobyć kolejną kwalifikację w ramach zawodu, którego wcześniej się uczyli i uzyskać tytuł technika
* przedmioty zawodowe będą się odbywać w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych na terenie szkoły
* absolwent szkoły branżowej II-go stopnia będzie również mógł przystąpić do matury, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych

Technikum nr 2
* nauka w technikum trwa 5 lat
* w trakcie nauki zdajecie egzaminy zawodowe, tym samym zdobywając kwalifikacje w wybranym przez was zawodzie; szkołę kończycie z tytułem technika
* kończąc szkołę zdajecie egzamin dojrzałości co pozwoli wam kontynuować edukację na studiach wyższych
* w ofercie Technikum nr 2 znajdziecie zawody z branży usługowej oraz branży technicznej – klasy politechniczne.

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

Termin składania świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu
Do 4 sierpnia 2020 r.
 należy złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (może być także wersja elektroniczna)

Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
12 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone
 listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół.

Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
19 sierpnia 2020 r.
 zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół.

UWAGA! W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być publikowane na stronach internetowych szkół.

Dodatkowe terminy składania dokumentów

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły, muszą doręczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zrobili tego w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w terminie do 4 sierpnia br.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Bez rekrutacji uzupełniającej

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego. Jest to podyktowane brakiem możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu ustawowego tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne (art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki (art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

 

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.