Wiadomości z Piekar Śląskich

Staraj się o odszkodowanie za szkody górnicze. Zobaczy jak!

  • Dodano: 2020-01-08 11:30

Mieszkańcy terenów górniczych i pogórniczych narażeni są na ryzyko uszkodzenia swojego domu lub gruntu przez działalność zakładu górniczego. Dowiedz się jak dostać z tego tytułu odszkodowanie i poznaj zagrożenia związane z nawiązaniem sporu z przedsiębiorcą górniczym.

Szkodą górniczą nazywamy nie tylko stratę, ale także utraconą korzyść, którą poszkodowany uzyskałby, gdyby szkoda nie została mu wyrządzona. Szkody górnicze naprawione mogą zostać poprzez przywrócenie stanu poprzedniego nieruchomości (np. prostowanie budynku czy, rekultywację gruntu) bądź odszkodowanie pieniężne. Sposób naprawy szkody zależy od wyboru poszkodowanego.

370 milionów złotych – taką kwotę na naprawę szkód górniczych w 2018 roku wydali łącznie wszyscy przedsiębiorcy górniczy (w tym m.in. Polska Grupa Górnicza, czy Jastrzębska Spółka Węglowa). Co roku kwota ta rośnie średnio o 40%. Nie warto więc zwlekać. Działaj już teraz i staraj się o naprawę szkód górniczych na swojej nieruchomości!

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

Jak stanowi Prawo geologiczne i górnicze (art. 144 PGiG, Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981, ze zm.) jeśli ruch danego zakładu górniczego prowadzony jest zgodnie z ustawą to nie można sprzeciwić się zagrożeniom z tego wynikającym. Można jednak domagać się naprawienia wyrządzonej w wyniku tego szkody. Najważniejsze tutaj jest wykazanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy ruchem zakładu górniczego a szkodą.

Odszkodowanie za szkody górnicze należy się osobom fizycznym i przedsiębiorcom, którzy są właścicielami, dzierżawcami, zarządcami lub użytkownikami obiektu lub gruntu, na którym wystąpiły szkody. Uszkodzony dom lub mieszkanie lub jego utrata, obniżenie się standardu życia poszkodowanych wskutek uszkodzenia nieruchomości, bądź też pogorszenie sytuacji materialnej właściciela nieruchomości z powodu obniżenia jej wartości – to przesłanki do ubiegania się o odszkodowanie za szkody górnicze.

KTO ODPOWIADA ZA SZKODY GÓRNICZE?

Wniosek o naprawę szkód górniczych (najlepiej pisemny) przedłożyć można osobiście, wysłać tradycyjnym listem pocztowym lub w formie elektronicznej (faks, e-mail,). We wniosek należy uwzględnić co najmniej: dane osobowe lub rejestrowe poszkodowanego, tytuł prawny do nieruchomości (własność, dzierżawa, itp.), usytuowanie nieruchomości, datę dowiedzenia się o szkodzie, opis szkody, jak i również wybrany przez poszkodowanego sposób jej naprawy (przywrócenie stanu poprzedniego lub wypłata odszkodowania pieniężnego).

Do naprawy szkody zobowiązany jest przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego, w wyniku którego powstała szkoda, lub też inny podmiot prowadzący działalność uregulowaną ustawą PGiG. Gdy nie można ustalić, kto wyrządził szkodę, odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca, który w dniu wykrycia szkody miał prawo do prowadzenia na obszarze górniczym, w granicach którego wystąpiła szkoda, działalność uregulowaną ustawą. Gdy przedsiębiorca odpowiedzialny za szkodę nie istnieje i nie pozostawił żadnego następcy prawnego, odpowiedzialność za szkodę ponosi Skarb Państwa.

UGODA CZY POSTĘPOWANIE SĄDOWE?

Złożenie wniosku o naprawę szkód górniczych rozpoczyna bieg obowiązkowego postępowania ugodowego. Na tym etapie przedsiębiorca górniczy prawdopodobnie nie uzna swojej odpowiedzialności za szkodę lub będzie chciał obniżyć jej wartość. Szkody górnicze budynkowe mogą zostać zakwestionowane np. z powodu zużycia naturalnego (wynikającego z upływu czasu), nieprawidłowego użytkowania obiektu (brak lub niedostateczne naprawy), czy też wady konstrukcyjne.

Negatywna w skutkach dla poszkodowanych jest też praktyka domagania się od poszkodowanych zrzeczenia się dalszych roszczeń z tytułu szkód górniczych, które ujawnione mogą zostać w przyszłości. Zgoda na takie postanowienie w treści ugody stanowić będzie poważną przeszkodę w przypadku dochodzenia naszych roszczeń w latach kolejnych, gdy wystąpią kolejne szkody lub gdy dojdzie do powiększenia tych istniejących.

Gdy oferowana przez kopalnię suma odszkodowania lub kwota przeznaczona na remont jest niedostateczna, otrzymamy odmowę lub brak jakiejkolwiek odpowiedzi na nasze roszczenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku możemy wstąpić na drogę sądową.

KIEDY PRZEDAWNIAJĄ SIĘ SZKODY GÓRNICZE?

Roszczenia o naprawę szkód pochodzenia górniczego przedawniają się po 5-ciu latach od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o istnieniu szkody. Wraz z upływem tego terminu uzyskanie odszkodowania może być nieskuteczne. Niemniej, gdy:

  • przedsiębiorca górniczy celowo opóźnia postępowanie ugodowe, chcąc wywołać wrażenie, że szkoda zostanie naprawiona bez konieczności kierowania pozwu do sądu,
  • sytuacja życiowa osób poszkodowanych i postać szkody jest wyjątkowa,
  • poziom wiedzy osób poszkodowanych nt. eksploatacji górniczej i możliwości dochodzenia z tego tytułu roszczeń odszkodowawczych jest niewystarczający,
  • roszczenie jest powiązane z zagrożeniem utraty domu mieszkalnego,
  • zostanie wzięty pod uwagę czas, który upłynął od przedawnienia roszczenia 

to zarzut ze strony kopalni o przedawnieniu szkody górniczej może zostać uznany za tzw. nadużycie prawa podmiotowego.

UZYSKAMY DLA CIEBIE ODSZKODOWANIE ZA SZKODY GÓRNICZE

Niezrozumiałe procedury i zawiłe przepisy prawne z zakresu szkód górniczych powodują, iż poszkodowani często decydują się oddać swoją sprawę w ręce specjalistów z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Profesjonalne przygotowanie do negocjacji z kopalnią oraz rzeczowe sformułowanie treści wniosku bądź ugody pozwala zapobiec wielu problemom oraz zwiększyć szanse na otrzymanie odszkodowania w stosowanej wysokości.

"Kompensata" Sp. z o.o. specjalizuje się w szkodach górniczych na Śląsku od 2011 roku. Współpracuje z kancelarią radcy prawnego, geologami, inżynierami budownictwa, geodetami i mierniczymi, kosztorysantami. Nie pobiera żadnych opłat zaliczkowych ani innych opłat w trakcie prowadzenia sprawy. Wynagrodzenie to wyłącznie prowizja stanowiąca procent kwoty wywalczonego dla Klienta odszkodowania. Doceniana za wysoki poziom świadczonych usług oraz bardzo dobre zrozumienie oczekiwań Klientów, wyrażone poprzez zaangażowanie w ich sprawy, kreatywne podejście, terminowość i dokładność.

Sprawdź dlaczego warto oraz umów się na darmowe i niezobowiązujące spotkanie!

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.