Wiadomości z Piekar Śląskich

Ogłoszenie Prezydenta Miasta dot. nieruchomości przy ulicy Pod Gajem

  • Dodano: 2021-03-16 06:30, aktualizacja: 2021-03-15 21:40

Prezydent Miasta Piekary Śląskie zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Piekarach Śląskich przy ul. Pod Gajem.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 124 ust 1, art. 124a, art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Piekary Śląskie

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Piekarach Śląskich przy ul. Pod Gajem, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 261/12 o powierzchni całkowitej 0,1556 ha, obręb Kozłowa Góra, arkusz mapy 1-7, poprzez  udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w celu realizacji czynności związanych z wykonaniem inwestycji polegającej na:

– lokalizacji oraz pozostawieniu gazociągu o następujących parametrach:

  •  przyłącze gazu średniego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa,
  • średnica Ø25PE,
  • długość na działce 261/12, 7m,
  • głębokość posadowienia gazociągu 1,1m,
  • strefa kontrolowana o szerokości 2*50 cm licząc od osi przewodu (w obie strony) tj. 7 m2,
  • obszar zajęty pod inwestycję – 100 m2.

Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów i budynków stanowi własność osoby zmarłej. Ponadto brak księgi wieczystej dla ww. nieruchomości. W związku z powyższym stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany.

Osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny się zgłosić w terminie 2 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia, do Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92, w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Referat Postępowań Administracyjnych i Regulacji Prawnych w pokoju 206, w godzinach pracy urzędu tj: w poniedziałek od godz. 7:30 do 17:00, od wtorku do czwartku od godz. 7:30 do 15:30 oraz w piątek od godz. 7:30 do 14:00.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również