Wiadomości z Piekar Śląskich

Rządowy Program Odbudowy Zabytków w Piekarach Śląskich. Trwa nabór wniosków

 • Dodano: 2023-03-21 07:00, aktualizacja: 2023-03-20 21:22

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Piekary Śląskie ogłasza nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Projekty można zgłaszać od 20 do 27 marca 2023 r. do godz. 12.00.

Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Piekary Śląskie może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę Piekary Śląskie dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj.:

 • sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
 • przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych,
 • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
 • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
 • wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 • sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
 • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
 • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
 • odnowienie lub uzupełnienie tynków i  okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
 • odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,
 • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
 • modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe przynależności,
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
 • uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
 • działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
 • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o których mowa powyżej,
 • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej i odgromowej.

Dopuszcza się złożenie wyłącznie jednego wniosku przez Beneficjenta dotacji w ramach jednego wybranego limitu:

 • do 150 tys. zł,
 • do 500 tys. zł,
 • do 3,5 mln zł.

Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej będącej właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zgodnie art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami

Wysokość dotacji

Wysokość dotacji wynosi do 98% wartości zadania inwestycyjnego, Beneficjent dotacji musi zapewnić wkład własny w wysokości 2% na moment podpisywania umowy dotacyjnej. W przypadku gdy wartość ostateczna zadania objętego dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustalona po przeprowadzeniu postępowania zakupowego przez Beneficjenta dotacji będzie wyższa niż jej wartość przewidywana w zgłoszeniu do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Beneficjent dotacji jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną, a wartością ostateczną, zwiększając tym samym udział własny w sfinansowaniu zadania.

Dodatkowe informacje:

 • Złożone wnioski stanowić będą podstawę, po ich pozytywnej weryfikacji przez Komisję oceniającą wnioski, zgłoszenia do dofinansowania za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w Aplikacji Polski Ład.
 • Udzielenie dotacji, nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Beneficjentem dotacji (w rozumieniu założeń Rządowego Programu Odbudowy Zabytków), a Gminą Piekary Śląskie.
 • Warunkiem podpisania umowy o udzielenie dotacji będzie uzyskanie przez Gminę Piekary Śląskie promesy wstępnej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 • Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Beneficjentem dotacji (w rozumieniu założeń Rządowego Programu Odbudowy Zabytków), a Gminą Piekary Śląskie.
 • Zadanie powinno być zrealizowane z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (załącznik do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów
 • z dnia 23 listopada 2022 r. Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).

Termin składania wniosków proponowanych do zgłoszenia

 • Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Polski Ład dla zabytków” w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, w Punkcie Obsługi i Informowania Mieszkańców znajdującym się w budynku przy ul. Bytomskiej 84 w Piekarach Śląskich, w terminie od 20 marca 2023 r. do 27 marca 2023 r. do godz. 12.00.
 • Wnioski złożone po terminie określonym w pkt. 1 nie będą rozpatrzone.
 • Decyduje kolejność złożonych wniosków z podaną datą i godziną wpływu.
 • Dopuszcza się możliwość jednorazowej korekty wniosku w terminie 1 dnia roboczego.

Zasady składania wniosków proponowanych do zgłoszenia

1. Wniosek powinien zawierać:

 • imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres, telefon
 • i siedzibę podmiotu będącego wnioskodawcą,
 • nazwę zabytku i numer w rejestrze zabytków lub informację o wpisie do gminnej ewidencji zabytków,
 • informację o tytule prawnym do zabytku,
 • opis zadania do realizacji objętego wnioskiem wraz z kwotą realizacji zdania, w tym informacja o posiadaniu 2% kwoty wkładu własnego,
 • informację o etapie prac związanych z zadaniem (informacja o złożonym wniosku do konserwatora zabytków lub wydana decyzja konserwatora, informacja o złożonym wniosku w sprawie decyzji budowlanej ewentualnie programu prac konserwatorskich lub posiadanych decyzjach budowlanych, programach prac konserwatorskich lub oświadczenie o zamiarze zgromadzenia niezbędnej dokumentacji).

2. Wniosek należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Oro.0050.774.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 5 grudnia 2022r. w sprawie: ustalenia wzoru wniosku, wzoru umowy oraz wzoru sprawozdania z wykonania prac lub robót będących przedmiotem udzielanej dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Miasta Piekary Śląskie niestanowiących jego wyłącznej własności.

3. Wniosek powinien być wypełniony czytelnie.

4. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

5. Do wniosku należy dołączyć komplet wymaganych oświadczeń do wniosku.

6. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Rozstrzygnięcie naboru wniosków

Informacja o zgłoszonych przez Gminę Piekary Śląskie wnioskach do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piekary Śląskie oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie.

Regulamin naboru wniosków

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również