Wiadomości z Piekar Śląskich

Stypendium Miasta Piekary Śląskie dla uzdolnionych uczniów

  • Dodano: 2021-09-23 07:00, aktualizacja: 2021-09-23 07:06

Szczególnie uzdolnieni uczniowie piekarskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, będący laureatami konkursów przedmiotowych i uzyskujący wymaganą średnią ocen, mogą wnioskować o przyznanie Stypendium Miasta Piekary Śląskie.

Stosowne dokumenty należy złożyć do dnia 30 września w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Żwirki 23 A.

Stypendium stanowi formę wyróżnienia dla uzdolnionych uczniów uczących się w Piekarach Śląskich w szkołach podstawowych (klasy V-VIII) i ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół policealnych. Stypendium jest udzielane jednorazowo w formie świadczenia pieniężnego i mogą wystąpić o nie rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletnich uczniów lub uczniowie pełnoletni.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć poświadczone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata do stypendium w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku.

Stypendium otrzymuje uczeń, który łącznie spełnia następujące warunki:

  • uzyskał tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiego (lub wojewódzkiego) konkursu przedmiotowego albo uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu wiedzy o zasięgu międzynarodowym z przedmiotów objętych ramowym planem nauczania,
  • w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.

Stypendium w wysokości 1000 przyznawanego przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wynosi 1000 złotych i wręczane jest na sesji Rady Miasta Piekary Śląskie w terminie ustalonym przez Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta.

Wymagane dokumenty

  • Wypełniony formularz wniosku.
  • Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć poświadczone przez wnioskodawcę   za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata do stypendium w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku.
  • Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia).

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW: Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  • Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy (Urząd Miasta Piekary Śląskie Punkt Informowania Mieszkańców ul. Bytomska 84 parter/ul. Bytomska 92 Punkt Informowania Mieszkańców w godzinach urzędowania tj. poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00)

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również