Wiadomości z Piekar Śląskich

Sprawozdanie z konsultacji: Strategia Rozwoju 2030+

  • Dodano: 2023-08-09 08:15, aktualizacja: 2023-08-09 08:30

W okresie od 6 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. prowadzone były konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Miasta Piekary Śląskie 2030+”, w celu poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie projektu przedmiotowego dokumentu strategicznego.

Projekt „Strategii Rozwoju Miasta Piekary Śląskie 2030+” podlegał konsultacjom z:

  • mieszkańcami Gminy Piekary Śląskie,
  • lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie Gminy Piekary Śląskie organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
  • sąsiednimi jednostkami samorządu terytorialnego: Bytom, Radzionków, Bobrowniki, Świerklaniec, Wojkowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie,
  • Zarządem Województwa Śląskiego, Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.

Przebieg konsultacji 

W toku konsultacji Zarząd Województwa Śląskiego zaopiniował przedstawiony projekt pozytywne, natomiast Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zwrócił uwagę na zapis ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2022 poz. 2625 ze zm.), wskazując zakres zagadnień, jakie należy ująć w projekcie Strategii.

Skierowano również wniosek w zakresie uzgodnień z właściwymi organami, tj. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Katowicach o odstąpienie od przeprowadzania Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 48  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094). Organy te uzgodniły odstąpienie od przeprowadzenia Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Rozpatrzenie wniosków i uwag 

Zgłoszone w trakcie trwania konsultacji uwagi i wnioski zostały rozpatrzone i zostaną uwzględnione przy opracowaniu końcowego projektu Strategii. Ostateczne redakcyjne ujęcie i treść zmian będą uzależnione od ogólnego kontekstu i zmian w całości dokumentu.

Opinie, jakie wpłynęły do konsultowanego projektu Strategii, były pozytywne, a kluczowe uwagi zgłoszone w konsultacjach, zawierające wnioski zmian i korekt projektu Strategii, zawarto w załączniku do niniejszego sprawozdania.


Źródło: Urząd Miasta Piekary Śląskie

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.

Czytaj również