Wiadomości z Piekar Śląskich

Wydanie dokumentacji medycznej

  • Dodano: 2017-11-17 14:45, aktualizacja: 2017-11-20 08:29

Dokumentacja medyczna to niezbędna i kluczowa informacja do ubiegania się o odszkodowanie. Każdy pacjent ma prawo do uzyskania pełnej dokumentacji medycznej z placówki, w której zostało podjęte leczenie albo rehabilitacja po wypadku.

Aby otrzymać należne dokumenty, trzeba wypełnić stosowany wniosek. Każdy podmiot leczniczy, niezależnie od tego, czy jest to placówka prywatna czy państwowa, jest zobowiązany do rzetelnego prowadzenia i przechowywania dokumentacji oraz udostępniania dokumentacji medycznej. Po stronie podmiotu medycznego leży również zabezpieczenie danych w niej zawartych przed dostępem osób niepowołanych.

Aby móc dochodzić odszkodowania za skutki wypadku i uszczerbek na naszym zdrowiu, należy w pierwszej kolejności skompletować pełną dokumentację z leczenia doznanych obrażeń ciała. Aby taką dokumentację zgromadzić, należy złożyć wnioski o jej wydanie we wszystkich placówkach, w których byliśmy leczeni.

Kto ma dostęp do dokumentacji medycznej?

Najważniejszą osobą, która posiada dostęp do dokumentacji medycznej jest poszkodowany. W sytuacji, gdy taka osoba nie osiągnęła jeszcze pełnoletności lub gdy jest ona ubezwłasnowolniona, dostęp do dokumentacji ma jego rodzic lub opiekun. Dostęp do dokumentów ma również osoba wskazana przez poszkodowanego.

Jeśli placówka próbuje nam ograniczyć dostęp do dokumentacji medycznej, jest to działanie bezprawne. Jeśli osoba poszkodowana zmarła w wyniku wypadku, o wydanie dokumentacji może ubiegać się osoba z najbliższej rodziny (czyli rodzic lub opiekun prawny), albo któraś z osób upoważnionych do tego za jego życia. Według ustawy takie upoważnienie nie muszą być przedkładane na piśmie.

Ile kosztuje wydanie dokumentacji medycznej?

Jak wskazuje portal www.odszkodowaniazoc.pl zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2016.186) Maksymalna wysokość opłaty za:

1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie więcej, niż 0,002,

2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie więcej, niż 0,00007,

3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie więcej, niż 0,0004

przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.), począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

W jaki sposób udostępnia się dokumentację medyczną?

Przede wszystkim do wglądu oraz do baz danych w zakresie ochrony zdrowia. Dokumentację należy pobrać w siedzibie podmiotu leczniczego poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii, albo poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru. Oryginał należy jednak zwrócić po jego wykorzystaniu.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.